Algemene voorwaarden

Met het inschrijven verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden:

 1. Door ondertekening van het inschrijfformulier, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van WWA&N en de tarieven die staan vermeld op deze website.
 2. U verklaart bij inschrijving het inschrijfformulier naar waarheid te hebben ingevuld. Bij onwaarheden houdt WWA&N zich het recht voor alle tot dan gemaakte en eventueel hieruit voortvloeiende kosten op u te verhalen. De verplichting tot betaling van inschrijvings- en interview kosten blijft te allen tijde bestaan.
 3. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen, wanneer de kosten voor inschrijving en interview zijn voldaan. De door u aangegeven startdatum van de zorgverlener, zal door WWA&N met inachtneming van een realisatie periode van gemiddeld 1 maand, als richtlijn doch niet als bindend worden beschouwd.
 4. Het inschrijvings- en interview bedrag wordt in geen enkel geval gerestitueerd.
 5. Indien u schade ondervindt als gevolg van het niet correct uitvoeren van werkzaamheden door WWA&N, kan deze binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade per aangetekende brief een klacht in dienen. Originele bewijsstukken (nota’s e.d.) van de schade dienen hieraan te zijn toegevoegd. WWA&N en de zorgverlener kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen of schade voortvloeiend uit de verzorging of het verblijf van de zorgverlener in uw gezin. Denk hierbij ook b.v. aan overlijden, lichamelijk letsel, schade aan goederen en personen of het boven verwachting oplopen van (telefoon-) rekeningen e.d. Eveneens is WWA&N niet verantwoordelijk voor de overeengekomen verblijfsperiode van de zorgverlener.
 6. Onze zorgverleners hebben standaard geen WA verzekering. Indien u dit noodzakelijk acht zult u daar zelf zorg voor dienen te dragen.
 7. Zowel u als de zorgverlener kunnen bij gegronde redenen en in overleg met WWA&N de gemaakte afspraken eerder beëindigen. U kunt de zorgverlener echter nooit verplichten om per direct uw huis te verlaten tijdens het opzegtermijn. WWA&N is niet verantwoordelijk voor eventuele schade welke uit het voortijdige vertrek van de zorgverlener voortvloeit.
 8. Wanneer u binnen een week voor aankomst van de zorgverlener annuleert en de zorgverlener de reis al heeft geboekt, blijft u verantwoordelijk voor de kosten van annulering of wijziging van het bus-, trein- of vliegticket, mits WWA&N instaat is om voor dezelfde aankomstdatum een andere hulpvrager voor de zorgverlener te vinden.
 9. WWA&N zal bij vroegtijdig vertrek van de zorgverlener, voor zover van toepassing, haar uiterste doen om binnen redelijke termijn een andere zorgverlener te plaatsen.
 10. WWA&N behoudt te allen tijde het recht, om met opgave van redenen waartegen geen bezwaar mogelijk is, niet over te gaan tot (her)plaatsing van een (volgende) zorgverlener.
 11. U verplicht zich tot het betalen van de verleende zorg uitgaande van minimaal 30 uur per week aan WWA&N tot en met het vertrek van de zorgverlener met inachtneming een opzegtermijn van één maand.
 12. Tenzij anders is overeengekomen dient u de krachtens de overeenkomst gefactureerde bedragen te voldoen binnen de op de factuur vermelde uiterste betaaldatum van 14 dagen na factuur datum. Bij het niet tijdig betalen van kosten zoals hiervoor vermeld, bent u in gebreken gebleven. WWA&N is dan gerechtigd zonder tussenkomst van een rechter alle openstaande kosten ineens te vorderen aangevuld met herinneringskosten van maximaal € 25,- en alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten waaronder: advocaat-, deurwaarders- en incassobureaukosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 150,-.
 13. De vergoeding voor de bemiddelingskosten worden maandelijks aan u door WWA&N gefactureerd. WWA&N behoudt zich recht voor additionele kosten inherent aan achterstallige betalingen, e.e.a. in overeenstemming met de Nederlandse wet, in rekening te brengen.
 14. U dient er rekening mee te houden dat bij vertrek van de zorgverlener, zij/hij zich zelf uitschrijft uit het bevolkingsregister.
 15. Afspraken die met u schriftelijk zijn bevestigd en die deels of geheel ter vervanging zijn van de Algemene Voorwaarden zijn bindend.
 16. De zorgverlener die door WWA&N is bemiddeld en waarmee u een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, mag na beeindiging van de arbeidsovereekomst nooit opnieuw door u zonder tussenkomst van WWA&N opnieuw worden aangenomen. Indien u zonder tussenkomst van WWA&N een nieuwe arbeidsovereenkomst met de zorgverlener heeft afgesloten kopen, zal WWA&N u hiervoor een boete opleggen van € 5000 (vijfduizend euro).
 17. Alle informatie in deze voorwaarden zijn correct, doch met inachtneming van een overgangsperiode van 2 maanden aan wijziging onderhevig. Op deze Algemene Voorwaarden is de Nederlandse wet van toepassing.

COPYRIGHT WWA&N 2009

NAPO member IAPA member